Chris Midgley | Yorkshire Jets V Scottish Thistles

_DSC0919

_DSC0919

_DSC0917

_DSC0917

_DSC0924

_DSC0924

_DSC0930

_DSC0930

_DSC0934

_DSC0934

_DSC0943

_DSC0943

_DSC0944

_DSC0944

_DSC0945

_DSC0945

_DSC0946

_DSC0946

_DSC0948

_DSC0948

_DSC0949

_DSC0949

_DSC0952

_DSC0952

_DSC0953

_DSC0953

_DSC0960

_DSC0960

_DSC0966

_DSC0966

_DSC0967

_DSC0967

_DSC0974

_DSC0974

_DSC0975

_DSC0975

_DSC0979

_DSC0979

_DSC0980

_DSC0980