Chris Midgley | Sheffield Hallam V SGTV Solent Super 8's 3-0

_DSC2273

_DSC2273

_DSC2279

_DSC2279

_DSC2284

_DSC2284

_DSC2285

_DSC2285

_DSC2288

_DSC2288

_DSC2289

_DSC2289

_DSC2291

_DSC2291

_DSC2292

_DSC2292

_DSC2294

_DSC2294

_DSC2313

_DSC2313

_DSC2318

_DSC2318

_DSC2319

_DSC2319

_DSC2320

_DSC2320

_DSC2343

_DSC2343

_DSC2344

_DSC2344

_DSC2352

_DSC2352

_DSC2361

_DSC2361

_DSC2365

_DSC2365

_DSC2377

_DSC2377

_DSC2378

_DSC2378